Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti PELVINS s.r.o., IČ: 27673855
(provozovatel e-shopu webových stránek hrabal-vino).

se sídlem Velké Bílovice, Čejkovská 744, PSČ 69102

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na adrese domény www.hrabal-vino.cz a její subdomén (dále též uváděno jen jako „eshop“) společností PELVINS s.r.o., IČ: 27673855, se sídlem Velké Bílovice, Čejkovská 744, PSČ 69102, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. C, vl. 50919 (dále též jen jako „Prodávající“ nebo „Poskytovatel“). VOP platí i pro prodej sommelierských kurzů pořádaných Prodávajícím, prodej jeho on-line kurzů a ebooků (elektronických knih) a poskytování služeb Prodávajícím.

2. Nákup produktů v eshopu i nákup on-line kurzů, ebooků a služeb (dále též souhrnně označováno jako „produkt“) probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Poskytování služeb a pořádání (jiných než on-line) sommelierských kurzů probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „smlouva“ rozumí se tím jak kupní smlouva, tak smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů a kurzů, poskytováním služeb nebo s užíváním internetových stránek domény www.pelvins.cz a její subdomén souvisí.

3. Přejeme si, aby pro naše zákazníky byl nákup v eshopu příjemně stráveným časem, aby byli s nákupem i s našimi službami naprosto spokojeni a aby přesně věděli, co u nás naleznou, jak celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku probíhá, co mohou očekávat a jak vyřešíme jejich požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte nebo uzavřete smlouvu o poskytování služeb. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám zboží nebo služby přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující/Klient zaplatit za dodané zboží a služby dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
Důležité pojmy (definice)
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Cena produktů a služeb a platba
Dodací podmínky – pro zboží
Dodací podmínky – pro ebooky, on-line kurzy a služby
Dodací a storno podmínky – sommelierské kurzy
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
Odstoupení od smlouvy
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL.

Prodávajícím (v případě služeb Poskytovatelem) je společnost:
PELVINS s.r.o.
IČ: 27673855
DIČ: CZ27673855
se sídlem Čejkovská 744, Velké Bílovice, , PSČ 69102
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. C, vl. 50919
Kontaktní telefon: +420 736489082, +420 734466025
Adresa pro doručování elektronické pošty:pelvins@pelvins.cz , objednavky@pelvins.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní domény www.hrabal-vino.cz a její subdomén uzavře s naší společností, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách eshopu nebo ebook či onlinekurz nabízený na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. KLIENT. Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní domény www.hrabal-vino.cz a její subdomén nebo na základě mailové či telefonické objednávky uzavře s naší společností, jako Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služeb nabízených na webovém rozhraní. Službou se rozumí i pořádání sommelierských kurzů. Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V případě dohody o poskytnutí služby na webovém rozhraní neuvedené se tyto VOP použijí jen v případě, že je to takovou dohodou sjednáno.

4. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

5. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, ve které jako Kupující či Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující/Klient, který není spotřebitelem. Současně má Prodávající/Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu/Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím/Klientem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

6. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je jí smlouva uzavřená prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách domény www.pelvins.cz a její subdomén vyplněním potřebných údajů Kupujícím/Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující/Klient objednává zboží a další nabízené produkty a služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém eshopu. Objednávku může rovněž učinit mailem na objednavky@pelvins.cz nebo telefonicky na +420 736489082, 734 466 025.

2. POPIS PRODUKTŮ a SLUŽEB. Na webovém rozhraní domény www.pelvins.cz a její subdomén je uveden seznam zboží, produktů a služeb, včetně popisu jejich hlavních vlastností, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací, zejména návodu na jeho používání, pokynů ke skladování apod. Veškeré prezentace zboží, produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ a PRODUKTŮ. Pro objednání přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení či firmu, telefon, mail a adresu), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží), údaje pro dodání zboží (zejména dodací adresu), vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží. Vzhledem k tomu, že v eshopu jsou nabízeny alkoholické nápoje, může být kupní smlouva uzavřená pouze s Kupujícím, který dosáhl minimálně věku 18 let. Z tohoto důvodu je přístup do eshopu umožněn pouze poté, kdy potvrdíte, že podmínku věku splňujete. Obdobně platí, že sommelierského kurzu se může zúčastnit pouze osoba, která dosáhla 18 let.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi. Při uzavírání smlouvy výhradně prostřednictvím telefonu je smlouva uzavřena okamžikem potvrzení Vaší objednávky přímo v průběhu hovoru a mailem obdržíte následně pouze fakturu shrnující objednané položky a textovou podobu těchto VOP.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí a nebo pokud se výrazně navýšila cena, za kterou Prodávajícímu zboží dodá jeho dodavatel. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.

V případě speciálního zboží, které je na objednávku nebo jiného zboží, které není na skladě, sdělíme vám předem telefonicky nebo e-mailem možný termín dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována.

Objednávat zboží a produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prodávající/Poskytovatel však upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašleme.

IV. Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Je uvedena cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a celková cena včetně DPH a veškerých případných dalších daní a cel a obdobných poplatků. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu a další náklady spojené s dodáním zboží (poplatek za platbu dobírkou) jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již uvedena včetně dopravného a platby za dobírku.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno.

- bezhotovostně prostřednictvím platebního portálu a terminálu společnosti ComGate Payments, Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267 a Stripe Payments Europe, Limited, The One Building,1 Grand Canal Street Lower, Co. Dublin, Ireland CN IE13174, https://www.stripe.com, e-mail: suppoert@stripe.com

- v hotovosti na dobírku při dodání zboží prostřednictvím dopravce do místa určeného Kupujícím,

- v hotovosti (zejména při osobním odběru zboží).

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Způsob platby si volí Kupující/Klient v objednávce, ale dohodou s Prodávajícím/Poskytovatelem je možné jej následně změnit. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky, není-li výslovně dohodnuto jinak. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V ostatních případech platby v hotovosti za zboží je kupní cena splatná při převzetí zboží, není-li výslovně dohodnuto jinak. Při platbě služeb v hotovosti je kupní cena splatná do 7 dnůod potvrzení přijetí objednávky, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží, produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky – pro zboží

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím dopravce, vlastní dopravou nebo si jej můžete v termínu po předchozí dohodě s námi vyzvednout osobně. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. U vlastní dopravy je povinnost dodat splněna předáním kupujicímu. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy vám zboží předáme. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Konkrétní přepravci, kteří vám mohou vámi objednané zboží dodat, jsou uvedeni na webovém rozhraní.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Je-li zboží skladem, expedujeme jej (tj. předáme zvolenému přepravci) do 5 dnů od připsání platby na účet a v případě platby při převzetí, do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy (tj. od potvrzení přijetí objednávky). Ve stejné lhůtě je zpravidla zboží připraveno i k osobnímu odběru. V případě kdy zvolíte osobní odběr, vás informujeme o tom, že je zboží připravené k převzetí, včetně uvedení časového rozpětí, ve kterém si můžete zboží vyzvednout.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném přepravci a je přímo uvedena na webovém rozhraní. V případě objednávky zboží v hodnotě nad 2000 Kč neseme náklady na dopravu jako Prodávající sami. Pro případ dodání zboží na dobírku je na webovém rozhraní uveden i poplatek za dobírku.

4. BALNÉ. Náklady na balení zboží k odeslání jsou již zahrnuty v ceně zboží.

5. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně a nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

6. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

7. V případě, že byste zboží bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

8. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

VI. Dodací podmínky – pro ebooky, online kurzy a služby

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Digitální obsah ve formátu docx. nebo pdf (ebook) bude dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Pokud jste zakoupili online kurz, tak bude dodán tak, že po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou mailovou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VII. těchto VOP) a po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce.

Služby budou dodány dohodnutým způsobem.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán do 5 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou bude produkt dodán do 5 dnů po provedení platby. U produktu – online kurzu bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce programu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání. Termín poskytnutí služeb vybere Klient v objednávce z nabízených možností nebo bude dohodnut individuálně.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů a služeb nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny níže v části týkající se reklamací.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovats dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů(podrobnosti obsahuje čl. VIII. VOP).

VII. Dodací a storno podmínky – sommelierské kurzy

1. Na základě objednávky účasti na konkrétním kurzu přes webové rozhraní vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení vám bude potvrzeno místo na kurzu a zaslány podrobnější pokyny ke kurzu. Objednávku je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním kurzu. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě.Zařazení na kurz až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

2. V případě, že by kurz musel být z vážných důvodů na naší straně zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní kurz dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

3. V případě, že se nebudete moci kurzu z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba, bude-li splňovat podmínky účasti na kurzu.

4. V případě zrušení účasti na kurzu z vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním kurzu vám bude vrácena celá cena kurzu, v případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním kurzu bude vrácena celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 4 a méně dnů předem je platba nevratná.

5. Přihlášením na kurz odesláním objednávky nebo mailem či telefonicky a zaplacením ceny kurz dáváte souhlas s tím, aby v průběhu kurzu byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech Poskytovatele.

VIII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi sdělenou mailovou adresu přístupové údaje pro přístup k uživatelskému. Pokud si zakoupíte on-line kurz, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. VI. odst. 2 VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující/Klient se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v eshopu i objednávku služeb je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme rovněž oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo produktů nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží či produktů. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na pelvins@pelvins.cznebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu (tj. ebooku nebo onlinekurzu), jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě pak nemáte právo na odstoupení od smlouvy dle čl. VIII. odst. 1 VOP (§ 1837 písm. l NOZ).

3. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (tj. i sommelierského kurzu), pak jako Klient odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy dle čl. VIII. odst. 1 VOP (§ 1837 písm. a) NOZ).

4. Jako Kupující/Klient berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

5. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy, včetně veškerých součástí a příslušenství a případných dárků, které jste od nás spolu se zbožím obdrželi. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

6. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve než nám zboží předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

7. Vracené zboží doporučujeme odesílat v balení, ve kterém bylo doručeno. Může tak předejít případnému mechanickému poškození při dopravě, za které neneseme odpovědnost.Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

8. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 30 dnů po uzavření smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Dále si vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt apod.). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

9. Kupující/Klient je krom výše uvedených případů dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.

10. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

X. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží nebo produkt či služby při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc/produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží/produktu. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytujeme a odpovídáme vám pouze za vady, které má zboží/produkt při převzetí. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost). Jako doklad o záruce slouží faktura, kterou obdržíte po úhradě kupní ceny nebo spolu se zbožím.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci/produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží/produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám novou věc/produkt bez vad dodat, vyměnit její součást nebo opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží/produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží/produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta. Víno doporučujeme skladovat na tmavém místě při teplotě do 14°C a v poloze naležato, kdy nevysychá korek. Reklamace na kvalitu a jakost vín jsou uznávány v případě prokazatelných senzorických vad, vinný kámen není důvod k reklamaci je naopak projevem kvality, stejně jako depoty u červených vín.

6. Reklamaci zboží u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Doporučujeme vám nás o reklamaci nás můžete předem informovat telefonicky. Reklamované zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Reklamované zboží doporučujeme odesílat v balení, ve kterém bylo doručeno. Může tak předejít případnému mechanickému poškození při dopravě, za které neneseme odpovědnost. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

7. Pokud jde o ebooky a on-line kurzy, pak pokud se domníváte, že vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

8. Reklamaci ebooku, on-line kurzů, sommelierských kurzů či služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu pelvins@pelvins.cz, nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese pelvins@pelvins.cz

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele a Kupujícího/Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.5.2020.