Ochrana osobních údajů společnosti PelvinsSouhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti PELVINS s.r.o.IČ: 27673855, DIČ: CZ27673855, se sídlem Čejkovská 744, Velké Bílovice, , PSČ 69102, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 50919, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek:

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem přímého marketingu.
Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

- zasílání obchodních sdělení (přímý marketing).

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující:
- jméno a příjmení
- emailová adresa
- telefonní číslo
(dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou pro výše uvedené účely předávány společnosti „PS Works s. r. o.“, se sídlem Jungmannova 1310/10, Kyjov, IČO: 28306201 (dále jen „zpracovatel“), neboť tato společnost zajišťuje pro správce rozesílání obchodnicích sdělení. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 
Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování a profilování
Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování.
Správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že bude docházet k profilování (forma automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se k danému subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Správce využívá profilování pouze za účelem personalizace obchodních sdělení pro konkrétní subjekty údajů (cílená reklama).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese pelvins@pelvins.cz.

Práva subjektu údajů správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:
práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR)
práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR)
práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR)
práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR)
právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR)
práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR)
práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7

Závěr
Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.


Zásady ochrany osobních údajů
Sběr informací
Společnost PELVINS s.r.o.IČ: 27673855, DIČ: CZ27673855, se sídlem Čejkovská 744, Velké Bílovice, , PSČ 69102, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 50919, provozovatel webových stránek www.pelvins.cz, od vás shromažďuje informace při odeslání formuláře z těchto webových stránek. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu případně telefonní číslo.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

Použití informací
Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:
Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
Poskytování personalizovaného obsahu reklamy na naše služby a speciální nabídky
Zlepšení našich www stránek
Zlepšení služeb zákazníkům a potřeby podpory
Kontakt prostřednictvím e-mailu
Telefonní kontakt
Správu soutěže
E-komerce soukromí
Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti.

Zveřejnění informací třetím stranám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

Ochrana informací
Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Vaše informace chráníme také offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobních údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies
Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Odhlášení
Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací vyplývající z vašich zájmů a typů pobytů, občasným firemním sdělením, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

Souhlas
Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.